Επαγγελματικός προσανατολισμός

 
Γιατί είναι σημαντικός ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Το επάγγελμα καλύπτει το 1/3 της ζωής του ατόμου και έχεις σημαντικές κοινωνικές και συναισθηματικές προεκτάσεις. Γι΄αυτό, η επιλογή του επαγγέλματος δεν πρέπει να είναι τυχαία. Η σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα μεταβάλλεται διαρκώς, ακολουθώντας τις αλλαγές που διαδραματίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός ενισχύει την αυτογνωσία των εφήβων όσον αφορά τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις επιθυμίες τους. Βοηθά να επιλέξουν ποια επαγγέλματα τους ταιριάζουν, πώς να τα σπουδάσουν και τους πληροφορεί τόσο για το ακριβές αντικείμενό τους όσο και για την ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας.

Τι περιλαμβάνει ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Η Ανάπτυξη Λόγου και Μάθησης χρησιμοποιεί για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό το κλασικό αναλυτικό πρόγραμμα Αριάδνη. Το πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αριάδνη εφαρμόζεται σε νέες και νέους άνω των 14 ετών. Ολοκληρώνεται σε 4 συναντήσεις, οι οποίες έχουν συνολική διάρκεια περίπου 7 ώρες.

  • Γνωριμία με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και προσωπική συνέντευξη με τον Σύμβουλο:
Ο Σύμβουλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για τα στάδια που περιλαμβάνει και για την σημασία τους. Στη συνέχεια, μέσα από μία προσωπική συζήτηση, ο Σύμβουλος διερευνά μαζί με τον ενδιαφερόμενο τις ιδέες και τις απόψεις τους, καθώς και τους φόβους και τις ανησυχίες του.

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων και τεστ:
    Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αποσκοπεί στην αναλυτική διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του νέου. Πρόκειται για παράγοντες άμεσα συσχετιζόμενους με την ορθή λήψη αποφάσεων αναφορικά με την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται είναι:

  1. Τεστ προσωπικότητας των 16 παραγόντων του Catell (16PF): Το 16PF-5 έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Η χορήγησή του διαρκεί περίπου 50 λεπτά και η βαθμολόγηση του γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  2. Τεστ Ικανοτήτων (Comprehensive Ability Battery-CAB): Πρόκειται για μία συστοιχία από 13 τεστ, τα οποία είναι χρονομετρημένα και διαρκούν περίπου 2½ ώρες. Η διόρθωσή τους γίνεται με κλείδες και ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή παράγει το διάγραμμά τους. Αυτά τα τεστ μετρούν την έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Στόχος τους είναι να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του νέου και να αυξήσουν την αυτογνωσία του, με απώτερο σκοπό την βελτίωση και την ανάπτυξή του.
  3. Τεστ ενδιαφερόντων (Vocational Interests Survey-OVIS): Περιλαμβάνει 253 προτάσεις, οι οποίες περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διαφόρων επαγγελμάτων, και η συμπλήρωσή του διαρκεί 45 λεπτά. Τα ενδιαφέροντα αναφέρονται στις δραστηριότητες που μας αρέσει να επαναλμβάνουμε στη ζωή μας. Στόχος του τεστ είναι να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να συνδέσει τα ενδιαφέροντά του με συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες.

  • Αξιολόγηση - επεξεργασία των ευρημάτων:
Ο Σύμβουλος επεξεργάζεται τα ευρήματα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και από την προσωπική συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων συντάσσεται μία Αναλυτική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του ενδιαφερόμενου και καταλήγει σε προτάσεις αναφορικά με την κατεύθυνση σπουδών και τις επαγγελματικές κατηγορίες που του ταιριάζουν.

  • Καταληκτική συνάντηση (Παράδοση αναλυτικής έκθεσης & Συζήτηση - Πληροφόρηση):
Ο Σύμβουλος συζητά με το παιδί και τους γονείς του τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση και σύνθεση των ευρημάτων. Παρουσιάζει τις επαγγελματικές κατηγορίες που ταιριάζουν στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του. Στη συνέχεια συνδέει αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες με κατευθύνσεις και με σχολές. Τέλος, προσφέρει ειδική πληροφόρηση για τα επαγγέλματα, καθώς και την προοπτική τους στην αγορά εργασίας.
 
 
 
 
Στο κέντρο μας η διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
 
 
 
Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Το κέντρο μας διαθέτει τερματικό μηχάνημα POS για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.